edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

สารสนเทศบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง PIS

หน่วยงาน/สาขาวิชา/หลักสูตร ประเภทบุคลากร
ข้าราชการ พ.ราชการ วิชาการ สนับสนุน พ.จ้างเหมา รวม
สำนักงานคณบดี 1 1 0 11 7 20
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1 0 3 0 0 4
สาขาวิชาภาษาไทย 0 0 8 0 0 8
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 0 0 12 0 0 12
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 1 0 7 0 0 8
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 0 0 6 0 0 6
สาขาวิชาการประถมศึกษา 0 0 5 0 0 5
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 1 0 7 0 1 9
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 0 0 4 0 1 5
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน 1 0 4 0 1 6
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 0 4 2 0 7
รวมจำนวนบุคลากร 6 1 60 13 10 90


แยกตามประเภท
 
จำนวนบุคลากร จำแนกตามสายงาน (ปฏิบัติจริง)
สายวิชาการ 65 คน
สายสนับสนุน 25 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติจริง 88 คน
ลาศึกษาต่อ 2 คน


จำนวนบุคลากรสายวิชาการ จำแนกตามตำแหน่งทางวิชาการ (ปฏิบัติจริง)
อาจารย์ 26 คน
อาจารย์ ดร. 14 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 คน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 14 คน
รองศาสตราจารย์ 0 คน
รองศาสตราจารย์ ดร. 3 คน
ศาสตราจารย์ 0 คน
ศาสตราจารย์ ดร. 0 คน


จำนวนบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุด (ปฏิบัติจริง)
ปริญญาเอก 31 คน
ปริญญาโท 36 คน
ปริญญาตรี 14 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 2 คน
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 0 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 6 1 คน
มัธยมศึกษา ปีที่ 3 1 คน
ประถมศึกษา ปีที่ 6 5 คน


ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  48
  เมื่อวาน
  134
  เดือนนี้
  3,263
  เดือนที่แล้ว
  6,770
  ปีนี้
  30,353
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  181,339
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง