ระบบฐานข้อมูลบุคคลากร - PIS  
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Personal information System (PIS)  

สาขาวิชาภาษาไทย (8)

1

อาจารย์ เอกนรินทร์ สีฝั้น

ตำแหน่งการบริหารงาน ประธานสาขาวิชา

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดารุณี นิพัทธ์ศานต์

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


3

อาจารย์ ภัทราภรณ์ คำลือสาย

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


4

อาจารย์ สุทธิมั่น ปิยะโกศล

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


5

อาจารย์ ธิดารัตน์ ผมงาม

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


6

อาจารย์ ดร. วิไลวรรณ เข้มขัน

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


7

อาจารย์ สุวรรณี เครือพึ่ง

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  


8

อาจารย์ ณัฐชยา ปันทกา

ตำแหน่งการบริหารงาน -

ฝ่ายงาน -

ประวัติการศึกษา ผลงานวิจัย  
©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง