• แจ้งนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ค.บ. 4 ปี และ ค.บ. 5 ปี ชั้นปีที่ 1-4 ทุกสาขาวิชา (ภาคการศึกษาที่ 1/2564)
  • ประกาศรับสมัครนักศึกษาหญิงชั้นปีที่ 1 เข้าพักในหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
  • ปฏิทินวิชาการสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา
  • ศูนย์คอมพิวเตอร์เปิดหลักสูตรอบรม 2564 สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี อบรมฟรี
  • ขอเชิญนักศึกษาที่เรียนกับอาจารย์คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการสอน และสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ผ่านระบบ ONLINE ภาคเรียนที่ 2/2563