ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
เอกสารดาวน์โหลด
 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

 • แบบประเมินโครงการวิจัย

 • แบบคำขออนุมัติการดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

 • แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 • แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มตรวจสอบเล่มวิจัย

 • แบบบันทึกขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้า

 • ตัวอย่างรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบฟอร์มรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • แบบประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศ การดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  20 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 352
  ID No. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย / ผู้วิจัย เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  RD321 2563 การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนขั้นสูงของครูโดยใช้เทคนิคร่วมแรงรวมพลัง
  เกศนีย์ อิ่นอ้าย
  10,500.00 บาท คร.022/2563
  RD320 2563 การพัฒนากระบวนการฝึกอบรมครูด้วยชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
  ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
  8,750.00 บาท คร.021/2563
  RD319 2563 การพัฒนาทักษะการพูดภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ โดยใช้สื่อสภาพจริง ในโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ภัทราภรณ์ คำลือสาย
  8,000.00 บาท คร.020/2563
  RD318 2563 ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา : บทบาทและการดำรงอยู่ในกลุ่มชนชาวกะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
  ธิดารัตน์ ผมงาม
  8,000.00 บาท คร.019/2563
  RD317 2563 การพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาไทยของนักศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  สุวรรณี เครือพึ่ง
  8,000.00 บาท คร.018/2563
  RD316 2563 การพัฒนาแอปพลิเคชันจำลองแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดลำปาง ด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสังคม สำหรับเด็กปฐมวัย
  สมชาย เมืองมูล
  8,750.00 บาท คร.017/2563
  RD315 2563 การศึกษาผลการพัฒนาครูในการทำวิจัยชั้นเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้ระบบ Coaching and Mentoring ร่วมกับระบบ PLC Online
  เยาวทิวา นามคุณ
  7,000.00 บาท คร.016/2563
  RD314 2563 การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับครูปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
  เบญจมาศ พุทธิมา
  21,000.00 บาท คร.015/2563
  RD313 2563 การต่อรองเชิงอำนาจในความสัมพันธ์ชายหญิง : การศึกษาเรื่องพระอภัยมณี
  วาทิต ธรรมเชื้อ
  8,000.00 บาท คร.014/2563
  RD312 2563 อิทธิพลของภาษาไทยถิ่นเหนือที่มีผลต่อการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐานของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ณัฐชยา ปันทกา
  8,000.00 บาท คร.013/2563
  RD311 2563 การพัฒนาหลักสูตรโค้ชชิ่งโค้ดดิ้ง สำหรับข้าราชการครู โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดลำปาง
  เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
  15,000.00 บาท คร.012/2563
  RD310 2563 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมทางจิตวิทยาเพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมของวัยกลางคนในการเตรียมตัวสู่วัยชรายุค 4.0
  พิชชา ถนอมเสียง
  10,500.00 บาท คร.011/2563
  RD309 2563 การพัฒนาชุดฝึกอบรมครูปฐมวัยเพื่อส่งเสริมทักษะสมองเพื่อชีวิตที่สำเร็จของเด็กปฐมวัย
  อรทัย เลาอลงกรณ์
  14,000.00 บาท คร.010/2563
  RD308 2563 การพัฒนาครูมืออาชีพด้านทักษะวิจัยของครู กศน. อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
  พงศ์วัชร ฟองกันทา
  10,500.00 บาท คร.009/2563
  RD307 2563 การพัฒนาทักษะการคิดคำนวณสำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โดยใช้ผังกราฟิก
  ปราโมทย์ พรหมขันธ์
  10,500.00 บาท คร.008/2563
  RD306 2563 การพัฒนาการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นบูรณาการแบบองค์รวมเขตลุ่มน้ำจาง อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  สุจิตรา ปันดี
  8,000.00 บาท คร.007/2563
  RD305 2563 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
  เอกนรินทร์ สีฝั้น
  8,000.00 บาท คร.006/2563
  RD304 2563 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้พัฒนาการวรรณกรรมไทยโดยการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้5 ขั้นตอน (5 STEPs) เพื่อเสริมสร้างทักษะการคิดของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง
  ดารุณี นิพัทธ์ศานต์
  8,000.00 บาท คร.005/2563
  RD303 2563 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะวิชาชีพครูของนักศึกษา ครุศาสตร์
  เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
  28,000.00 บาท คร.004/2563
  RD302 2563 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหารของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อประสิทธิภาพการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
  ดวงพร อุ่นจิตต์
  7,000.00 บาท คร.003/2563

   

  ©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd