ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
เอกสารดาวน์โหลด
 • แบบประเมินโครงการวิจัย

 • แบบคำขออนุมัติการดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

 • แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 • แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มตรวจสอบเล่มวิจัย

 • แบบบันทึกขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้า

 • ตัวอย่างรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบฟอร์มรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • แบบประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศ การดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  20 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 352
  ID No. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย / ผู้วิจัย เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  RD352 2564 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  มนตา รัตนจันทร์
  40,000.00 บาท กองทุนฯ 003(2)/2564
  RD351 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
  40,000.00 บาท กองทุนฯ 003(1)/2564
  RD350 2564 การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  เบญจมาศ พุทธิมา
  20,000.00 บาท กองทุนฯ 003/2564
  RD349 2564 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
  ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
  40,000.00 บาท กองทุนฯ 002(1)/2564
  RD348 2564 การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  526,400.00 บาท งปม.012/2564
  RD347 2564 การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
  เกศนีย์ อิ่นอ้าย
  526,400.00 บาท งปม.011/2564
  RD346 2563 โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น
  จรีรัตน์ สุวรรณ์
  4,714,850.00 บาท 62-00-1543
  RD345 2563 สัญญารับทุนประสานงาน "สำนักงานประสานงานความร่วมมือ มรภ.-สกว.สู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น"
  วิทเอก สว่างจิตร
  350,000.00 บาท ONG6340002
  RD344 2563 การวิจัยและพัฒนากระบวนการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
  วิยดา เหล่มตระกูล
  20,000.00 บาท CCR-62-RT3
  RD343 2563 การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  100,000.00 บาท CCR-62-03
  RD342 2563 การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกริทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
  12,050.00 บาท คร.042/2563
  RD341 2563 การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวด้วยกิจกรรมตามแนวคิด จิตตปัญญาศึกษา
  จิรพันธ์ เครือสาร
  8,950.00 บาท คร.041/2563
  RD340 2563 การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน
  วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
  10,500.00 บาท คร.040/2563
  RD339 2563 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญารายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดลำปาง
  กิตติยา ปลอดแก้ว
  8,750.00 บาท คร.039/2563
  RD338 2563 การใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษา
  อภิรดี จีนคร้าม
  7,000.00 บาท คร.038/2563
  RD337 2563 การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครูโดยอิงแนวคิด การเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
  ปณิสรา จันทร์ปาละ
  16,000.00 บาท คร.037/2563
  RD336 2563 การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
  ฤๅชุตา เนตรจัด
  7,000.00 บาท คร.036/2563
  RD335 2563 การใช้ชุดกิจกรรม Word Families เพื่อพัฒนาการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กประถม
  นภาลัย ศรีวิชัย
  7,000.00 บาท คร.035/2563
  RD334 2563 การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้าน สุขภาพกายสำหรับวัยกลางคนเพื่อเข้าสู่วัยชรายุค 4.0
  ปริญญภาษ สีทอง
  16,000.00 บาท คร.034/2563
  RD333 2563 การพัฒนาชุดกิจกรรม STREAMM เพื่อส่งเสริมทักษะกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย
  รติรส ก้อนเงิน
  14,000.00 บาท คร.033/2563

   

  ©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd