edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับผู้ใช้งานระบบลงทะเบียนต่าง ๆ ภายใต้เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
1. ขอบเขตและวัตถุประสงค์ของนโยบาย
       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการระบบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยนโยบายนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ คณะครุศาสตร์ จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการดังกล่าว อาทิ การเก็บรวบรวม การจัดเก็บรักษา การใช้ ให้ได้รับทราบถึงนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคณะครุศาสตร์ จึงได้ประกาศนโยบายส่วนบุคคลตามขอบเขต และวัตถุประสงค์ของคณะครุศาสตร์ นโยบายนี้ครอบคลุมเฉพาะผู้รับบริการระบบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อที่จะได้ทราบและเข้าใจว่า คณะครุศาสตร์ และส่วนงานต่าง ๆ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ ตามนโยบายนี้

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการระบบลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนผู้รับบริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยไม่รวมถึงข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุ ตัวผู้รับบริการที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้

“การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ ของคณะครุศาสตร์ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ รวมถึงการเก็บรวมรวม การใช้ การจัดเก็บ การเปิดเผย และการลบข้อมูลส่วนบุคคล นโยบายนี้อาจมีการทบทวนปรับปรุงเมื่อใดก็ได้ตามที่จะได้แจ้งให้ผู้รับบริการ ทราบตามช่องทางสื่อสารที่เหมาะสมต่อไป

2. บุคคลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
       คณะครุศาสตร์เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อการประมวลผลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้รับบริการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องจะถูกใช้งานโดยหน่วยงานภายในคณะครุศาสตร์ในส่วนงานต่าง ๆ เช่น งานบุคคล งานด้านสถิติ หรืองานที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวในการทำงานของคณะครุศาสตร์

3. ข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้างสำหรับผู้รับบริการที่จะถูกจัดเก็บ
       คณะครุศาสตร์ ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ได้แก่ รายละเอียดส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า ที่อยู่ ชื่อหน่วยงาน เลขหมายโทรศัพท์ ค่าการตั้งค่าบนระบบ ค่าการตั้งค่า ความปลอดภัยในบัญชี ไอพีแอดแดรส คุกกี้ เป็นต้น

4. คณะครุศาสตร์เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
       คณะครุศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้รับบริการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่ได้จัดทำขึ้นไว้ในฐานข้อมูล และระบบการสำรองข้อมูล (Backup)

5. คณะครุศาสตร์ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
       คณะครุศาสตร์ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินการจัดทำรายงานบัญชีรายชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆ

6. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
       คณะครุศาสตร์ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ บุคคลภายนอกที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ให้คณะครุศาสตร์ จะต้องดำเนินการตามคำสั่งของคณะครุศาสตร์ และตกลงที่จะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเท่านั้น

7. ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
       คณะครุศาสตร์ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์

8. สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ
สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิเข้าถึงและได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองที่คณะครุศาสตร์มีอยู่ ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของตนให้ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน
สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้
สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังหน่วยงานอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้
สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเอง เช่น เมื่อคณะครุศาสตร์ อยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านขอให้แก้ไขข้อมูล ส่วนบุคคล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ แต่ผู้รับบริการ มีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับบริการมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการโดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่เป็นการเก็บรวบรวม เพื่อดำเนินการตามภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์

9. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
       คณะครุศาสตร์ ขอสงวนสิทธิในการทบทวนและปรับปรุงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้แจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของนโยบายนี้ และคณะครุศาสตร์ อาจแจ้งเตือนท่านเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะ ๆ หากท่านมี ข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ it.edulpru@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  58
  เมื่อวาน
  312
  เดือนนี้
  1,564
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  46,533
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  197,519
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง