edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

อาจารย์ประจำสาขา      facebook สาขา
    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2561 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มีมติอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 12/2560 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2560


ชื่อปริญญา
อักษรย่อปริญญา
ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. มีความรู้ ความสามารถในด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้สู่ การปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและออกแบบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม ของนักเทคโนโลยีทางการศึกษา มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
 3. มีทักษะการประยุกต์องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา นำมาซึ่งเทคโนโลยีและการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อสนองความต้องการระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
 4. มีเจตคติที่ดีต่อเทคโนโลยีทางการศึกษาและมีความตระหนักในแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาที่มีอิทธิพลต่อศักยภาพการเรียนรู้


โครงสร้างหลักสูตร


1) แผน ก (เน้นการทำวิทยานิพนธ์) แบบ ก 2 (สำหรับนักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะเทียบสาระและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้

แผนการศึกษาข้อมูลทั่วไปอาคาร 52 คณะครุศาสตร์

สำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด)

ห้องสืบค้น อาคาร 52

ศูนย์วิจัยการศึกษา
คณะครุศาสตร์

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

ติดต่ออาจารย์ประจำสาขา


 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
  084 600 6885
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
  081 055 0330
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ พรหมขันธ์
  086 913 1769
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา ปลอดแก้ว
  081 913 7112


ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  59
  เมื่อวาน
  312
  เดือนนี้
  1,564
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  46,533
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  197,519
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง