edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน

อาจารย์ประจำสาขา      facebook สาขา

ปรัชญา


      มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นนักวิจัยและประเมินผลการศึกษาที่มีความรู้เชิงวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ สามารถประยุกต์ศาสตร์ทางวิชาการสู่การพัฒนาการศึกษาหรือท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ


ลักษณะของหลักสูตร


เพื่อมุ่งผลิตมหาบัณฑิต ให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

 1. ปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี (แผน ก แบบ ก 2) ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ (วันเสาร์และอาทิตย์)
 2. การจัดการเรียนการสอนเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติ นักศึกษาได้ ฝึกฝนการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้จากการทำวิจัย (Constructivism Approach or Research Based Learning : RBL) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม สำหรับการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติตนอย่างเป็นสุข ระหว่างการเรียนการสอนในทุกรายวิชา


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


 1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง โดยรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี


คุณลักษณะพิเศษของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา


 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถบูรณาการศาสตร์ด้านการวิจัย ประเมินผลการศึกษา มาพัฒนางานหรือแก้ไขปัญหาในหน่วยงาน สถาบันการศึกษาและท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพ มีทักษะในการแสวงหาและผสมผสานความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสากล เป็นผู้ที่ยึดถือจรรยาบรรณ มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม


ติดต่อสอบถามการสมัคร


 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบญจมาศ พุทธิมา โทร. 085-712-0005


 • ข่าวประชาสัมพันธ์
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

  คุณสมบัติของผู้สมัคร
  1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
  2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
  3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

  ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

  กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

  แนะนำสถานที่
  อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

  อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

  อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

  อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

  ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  63
  เมื่อวาน
  312
  เดือนนี้
  1,564
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  46,533
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  197,519
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง