edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

อาจารย์ประจำสาขา      เว็บไซต์สาขา      facebook สาขา

ปรัชญา


      ครูคอมพิวเตอร์ที่มีความรู้คู่คุณธรรม บูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และจริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาครู ให้เป็นคนดี มีสติปัญญา อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้อย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤติได้ด้วยสติปัญญา


วัตถุประสงค์ของหลักสูตร


เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ ดังนี้

 1. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอน สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
 3. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
 4. เป็นผู้ที่สามารถประยุกต์ความรู้และระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
 5. ผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา


 1. ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ในทุกสังกัด
 2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
 3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
 4. พนักงานบริษัทในประเทศ
 5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา


ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจร่วมพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่องานประชาสัมพันธ์ของคณะครุศาสตร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี
2) มีความมุ่งมั้น ตั้งใจ
3) ไม่ต้องมีพื้นฐานในการพัฒนาสื่อ

ทางคณะจะจัดฝึกอบรมให้ความรู้และสนับสนุนอุปกรณ์ในการพัฒนาสื่อ

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

กรอกใบสมัครได้ที่ edu.lpru.ac.th/g-176

แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ช่องทางการติดต่อ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th
 • ไลน์ไอดี : 0835807665

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  58
  เมื่อวาน
  312
  เดือนนี้
  1,564
  เดือนที่แล้ว
  5,962
  ปีนี้
  46,533
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  197,519
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง