edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา
  ครูเป็นพลังพัฒนาชาติ ครุศาสตร์เป็นพลังพัฒนาครู

วิสัยทัศน์
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนาครูให้มีสมรรถนะทางวิชาชีพสู่ท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
  1. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตวิญญาณความเป็นครูและสมรรถนะทางวิชาชีพ
  2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคมอย่างยั่งยืน
  3. บริการวิชาการและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  5. บริหารจัดการองค์กรแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ หลักธรรมาภิบาลเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม


ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  45
  เมื่อวาน
  134
  เดือนนี้
  3,263
  เดือนที่แล้ว
  6,770
  ปีนี้
  30,353
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  181,339
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง