edu@g.lpru.ac.th . 083 580 7665 . | |

ประวัติความเป็นมา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (โดยย่อ)

       คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นหมวดวิชา วิชาการศึกษาของวิทยาลัยครูลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2514 และเริ่มเปิดทำการจัดการเรียนการสอน เมื่อปี พ.ศ. 2515 ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) ในปี พ.ศ. 2516 เริ่มเปิดสอนในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) จนกระทั่งมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518” วิทยาลัยครูลำปาง จึงได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา พ.ศ. 2521 และหมวดวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นคณะวิชาครุศาสตร์ในปี พ.ศ. 2527 เมื่อมีการประกาศใช้ “พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูลำปาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527” มีการประสานการดำเนินงานร่วมกับวิทยาลัยครูอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของสภาการฝึกหัดครูว่าด้วยกลุ่มวิทยาลัยครู พ.ศ. 2528 ทำให้คณะครุศาสตร์เป็นองค์กรหนึ่งในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือตอนบน “สหวิทยาลัยล้านนา” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานนามวิทยาลัยครูใหม่ว่า “สถาบันราชภัฏ” และหลังจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 ยังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน อาทิ มีการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต และในปีการศึกษา 2543 คณะครุศาสตร์จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพครู และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูภาคนอกเวลา

       วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏให้เป็นมหาวิทยาลัย มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปางเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” และคณะครุศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยน โครงสร้างการบริหารจัดการ และภาระงานของบุคลากรให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติตามที่ได้มีการประกาศใช้“พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547”

       ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตในระดับปริญญาตรี 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 หลักสูตร และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต ในระดับปริญญาโท 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา และสาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังรับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในนามสาขาการศึกษา โดยสาขาวิชารับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ โดยประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรีจำนวน 5 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป) สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาในระดับปริญญาตรี 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาภาษาจีน และสาขาที่รับผิดชอบร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนะนำสถานที่
อาคาร 52 คณะครุศาสตร์ (สำนักงานคณบดี)

อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษ...

อาคาร 1 คณะครุศาสตร์

อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

ติดต่อคณะ
 • คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 • เลขที่ 119 ม.9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
 • โทรศัพท์ 0 5424 1303
 • โทรสาร 0 5424 1303
 • โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 3580 7665
 • อีเมล edu@g.lpru.ac.th
 • เว็บไซต์ www.edu.lpru.ac.th

 • Qr Code เว็บไซต์
  Qr Code แฟนเพจ
  สถิติการเข้าใช้ (เริ่ม 6 พ.ย. 60)
  วันนี้
  50
  เมื่อวาน
  134
  เดือนนี้
  3,263
  เดือนที่แล้ว
  6,770
  ปีนี้
  30,353
  ปีที่แล้ว
  63,235
  ทั้งหมด
  181,339
  ©2022 - ออกแบบและพัฒนาระบบโดย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง