• รายงานสรุปจำนวนเงิน
 • รายงานสรุปจำนวนเรื่อง
 • รายงานสรุปนักวิจัย
 • รายชื่อนักวิจัย
 • ลำดับ ชื่อ สกุลนักวิจัย (103)
  1 กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
  2 กาญจนา คุมา
  3 กิตติยา ปลอดแก้ว
  4 จรีรัตน์ สุวรรณ์
  5 จารุวรรณ ลิมป์ไพบูลย์
  6 จำลอง คำบุญชู
  7 จิรพันธ์ เครือสาร
  8 จีรภา ดามัง
  9 จีราภรณ์ พงศ์พันธุ์พัฒนะ
  10 จุติมา เมทนีธร
  11 ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
  12 ชนันท์ธิดา ปัญญา
  13 ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
  14 ชุติมา คำบุญชู
  15 ณฤติยา เพ็งศรี
  16 ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
  17 ณัฐชยา ปันทกา
  18 ณัฐพล แจ้งอักษร
  19 ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
  20 ดวงจันทร์ แก้วกงพาน
  21 ดวงพร อุ่นจิตต์
  22 ดวงใจ พุทธวงศ์
  23 ดารุณี นิพัทธ์ศานต์
  24 ดุษฎี สีตลวรางค์
  25 ทิพยาภรณ์ ปัตถา
  26 ธชนม์ ก้าวสมบูรณ์
  27 ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
  28 ธวัชชัย ทำทอง
  29 ธิดารัตน์ ผมงาม
  30 นภาลัย ขัติยะ
  31 นภาลัย ศรีวิชัย
  32 นิศากร สุวรรณ
  33 บงกชกร ศุภเกษร
  34 บุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
  35 บุษราคัม อินทสุก
  36 ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
  37 ปณตนนท์ เถียรประภากุล
  38 ปณิสรา จันทร์ปาละ
  39 ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
  40 ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์
  41 ปรารถนา โกวิทยางกูร
  42 ปราโมทย์ พรหมขันธ์
  43 ปริญญภาษ สีทอง
  44 ปริตต์ สายสี
  45 ปุณรดา เชื้อมหาวัน
  46 พงศ์ฐิติ พัสอ๋อง
  47 พงศ์ทวี ทัศวา
  48 พงศ์วัชร ฟองกันทา
  49 พวงพิศ เรืองศิริกุล
  50 พิชชา ถนอมเสียง
  51 ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
  52 ภัทราภรณ์ คำลือสาย
  53 ภาณุวัฒน์ รังสรรค์
  54 ภานุวัฒน์ รังสรรค์
  55 ภาวิตา วัฒนาภิรมย์สกุล
  56 มณฑา เขียวสอาด
  57 มนตา รัตนจันทร์
  58 มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
  59 รติรส ก้อนเงิน
  60 ฤๅชุตา เนตรจัด
  61 วาทิต ธรรมเชื้อ
  62 วิทเอก สว่างจิตร
  63 วินิชยา วงศ์ชัย
  64 วิมพ์วิภา ถาสกุล
  65 วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
  66 วิยดา เหล่มตระกูล
  67 วิศาธร ทนุกิจ
  68 วิไลลักษณ์ จั่นวงษ์
  69 วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
  70 ศิรินารถ วัฒนกุล
  71 ศิริพร วงค์ตาคำ
  72 ศิริพรรณ กาจกำแหง
  73 สมชาย บุญศิริเภสัช
  74 สมชาย เมืองมูล
  75 สมบัติ คำมูลแก้ว
  76 สัญชัย เกียรติทรงชัย
  77 สาขาวิชา ภาษาไทย
  78 สายชล เพียรผดุงพร
  79 สุจิตรา ปันดี
  80 สุธาสินี ยันตรวัฒนา
  81 สุธิดา พลชำนิ
  82 สุธิมั่น ปิยะโกศล
  83 สุธิษณา โตธนายานนท์
  84 สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
  85 สุวรรณี เครือพึ่ง
  86 อดุลย์ ปัญญา
  87 อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
  88 อภิรดี จีนคร้าม
  89 อรทัย เลาอลงกรณ์
  90 อัจฉรา เมฆสุวรรณ
  91 อัมเรศ เนตาสิทธิ์
  92 เกศนีย์ พิมพ์พก
  93 เกศนีย์ อิ่นอ้าย
  94 เกษตร วงศ์อุปราช
  95 เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์
  96 เจือจันทร์ วงศ์พลกานันท์
  97 เบญจมาศ พุทธิมา
  98 เยาวทิวา นามคุณ
  99 เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
  100 เอกนรินทร์ สีฝั้น
  101 เอื้อมพร ฟูเต็มวงค์
  102 ไพทูรย์ เวทการ
  103 ไพรินทร์ บุหลัน