หน้าหลัก/ค้นหา 

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>
ลำดับที่ 11 ถึง 20 จากทั้งหมด 361 เรื่อง
รหัสเรื่อง ปี ชื่อเรื่อง เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
รหัส 352 2564 รูปแบบกิจกรรมการมีส่วนร่วมของคนสองวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังของวัยก่อนสูงอายุ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
- มนตา รัตนจันทร์
36,000.00 กองทุนฯ 003(2)/2564
รหัส 351 2564 การพัฒนาชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
- ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
32,000.00 กองทุนฯ 003(1)/2564
รหัส 350 2564 การเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อส่งเสริมพฤฒพลังสู่สังคมผู้สูงอายุตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
- เบญจมาศ พุทธิมา
20,000.00 กองทุนฯ 003/2564
รหัส 349 2564 การประเมินศักยภาพด้านความหลากหลายของพืชสมุนไพรในท้องถิ่นเพื่อนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางคุณภาพสงของชุมชนตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
- ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
20,000.00 กองทุนฯ 002(1)/2564
รหัส 348 2564 การส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
- ปรารถนา โกวิทยางกูร
526,400.00 งปม.012/2564
รหัส 347 2564 การเสริมสร้างศักยภาพครูเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สำหรับนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
- เกศนีย์ อิ่นอ้าย
526,400.00 งปม.011/2564
รหัส 346 2563 โครงการส่งเสริมการเล่นและกิจกรรมทางกาย เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โดยชุมชนท้องถิ่น
- จรีรัตน์ สุวรรณ์
4,714,850.00 62-00-1543
รหัส 345 2563 สัญญารับทุนประสานงาน
- วิทเอก สว่างจิตร
350,000.00 ONG6340002
รหัส 344 2563 การวิจัยและพัฒนากระบวนการหนุนเสริมทางวิชาการเพื่อสนับสนุนการผลิตครูคุณภาพฐานสมรรถนะของกลุ่มสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
- วิยดา เหล่มตระกูล
20,000.00 CCR-62-RT3
รหัส 343 2563 การพัฒนากระบวนการผลิตครูคุณภาพสมรรถนะตามแนวทางการบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐาน ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
- ปรารถนา โกวิทยางกูร
100,000.00 CCR-62-03

<<หน้าแรก <หน้าก่อนหน้า หน้าถัดไป> หน้าสุดท้าย>>