ชื่องานวิจัย : การใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะการเขียนและคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อการทำงาน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)
ประเภทวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน
ปีงบประมาณ : 2556
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 3,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิศาธร ทนุกิจ
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบทักษะการเขียนและความรู้ด้านคำศัพท์เพื่อการทำงานของผู้เรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (1500110) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน จำนวน 5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง แบบทดสอบทักษะการเขียนเพื่อการทำงาน คะแนนเต็ม 30 คะแนน และแบบวัดความรู้ด้านคำศัพท์เพื่อการทำงาน คะแนนเต็ม 20 คะแนน วิเคราะห์หาข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าร้อยละ

ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมีคะแนนทักษะการเขียนเพื่อการทำงานสูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ และผู้เรียนมีคะแนนความรู้ด้านคำศัพท์เพื่อการทำงานสูงกว่าก่อนได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกภาษาอังกฤษตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้

คำสำคัญ:แบบฝึกภาษาอังกฤษ ทักษะการเขียน คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน


The purposes of this study were to compare students’ writing skill and vocabulary for work after using English exercises. The target group was 41 fourth year general science students in education faculty taking the English for Work course (1500110) in the first semester of the academic year 2013 at LampangRajabhat University, Lampang. The research instruments consisted of 5 lesson plans using English exercises. The data collecting instrument consisted of an English writing skill test and vocabulary knowledge test. The obtained data were analyzed for mean and percentage.
The findings of this study are as follows.
1. The students’ writing skill increased after learning through English exercises.
2. The students’ vocabulary knowledge increased after learning through English exercises.


KEYWORDS: English exercises,Writing Skill, Vocabulary for Work
หมายเหตุ :