ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยและการใช้ข้อมูลย้อนกลับที่มีต่อผลการเรียนวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2556
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 3,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : พงศ์วัชร ฟองกันทา
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเรียนของนักศึกษาหลังการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยและการใช้ข้อมูลย้อนกลับ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เรียนในรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ปีการศึกษา1/2556 โดยมีผู้สอนคืออาจารย์พงศ์วัชร ฟองกันทา จำนวน 127 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย จำนวน 4 ฉบับ โดยผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยรูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัยและอัตนัย ซึ่งมีจำนวนข้อที่แตกต่างกันในแต่แบบทดสอบของแต่ละหน่วยการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลังการเรียนการสอนของรายวิชานี้ จำนวน 1 ฉบับ โดยรูปแบบของแบบทดสอบเป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 50 ข้อและอัตนัย จำนวน 2 ข้อการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ผลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ ได้แก่ ความถี่ (frequency) ร้อยละ(percent) ค่าเฉลี่ย (mean) การวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ ผลการเรียนของนักศึกษาหลังการใช้เทคนิคการทดสอบย่อยและการใช้ข้อมูลย้อนกลับ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่เรียนในรายวิชาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ปีการศึกษา1/2556พบว่า นักศึกษาที่มีระดับผลการเรียนสูงกว่า 65 % (สัญลักษณ์ C+) จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 62.99 ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด ดังนั้นผลการดำเนินงานมีผลสำเร็จซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 60ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด
หมายเหตุ :