ชื่องานวิจัย : การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2554
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 15,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : พงศ์วัชร ฟองกันทา
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางและแนวทางในการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่

1) การจัดการเรียนการสอน

2) การวิจัย

3) การบริการทางวิชาการแก่สังคมและ

4) การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางสังกัดคณะ 6 คณะ จำนวน 188คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (รูปแบบการตอบสนองคู่)ความเที่ยงเท่ากับ .95และ .96การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และวิเคราะห์ความต้องการจำเป็น โดยวิธีการจัดลำดับความสำคัญของความต้องการจำเป็นโดยใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified)สรุปผลการวิจัยที่สำคัญได้ดังนี้

1. ผลการประเมินระดับความต้องการจำเป็น คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความต้องการจำเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และความต้องการจำเป็นในด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมอยู่ในลำดับแรกมีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับค่อนข้างมากรองลงมาความต้องการจำเป็นในด้านการวิจัยมีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับปานกลางความต้องการจำเป็นในด้านการบริการทางวิชาการแก่สังคมมีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับปานกลางและความต้องการจำเป็นในด้านการจัดการเรียนการสอนมีความต้องการจำเป็นอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย

2. แนวทางการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณาจารย์ในทั้ง 4 ด้านคณาจารย์ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันในประเด็นการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ควรจะเพิ่มขึ้น
หมายเหตุ :