ชื่องานวิจัย : การศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่รู้ ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพ ในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
ประเภทวิจัย :
ปีงบประมาณ : 2557
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 5,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ :
หัวหน้าวิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่รู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการใฝ่รู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 4 รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย กลุ่ม 1 ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ จำนวน 50 คน ที่เรียนรายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โดยได้เนินการวิจัยโดยวิเคราะห์ผู้เรียนในสัปดาห์แรกของการเรียน โดยเปิดโอกาสให้รู้จักตนเองและเข้าใจเป้าหมายในการเรียนของตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเพื่อนในห้องเพิ่มมากขึ้น และจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการกลุ่มโดยออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนเรียนรู้แบบบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง กระบวนการกลุ่ม ตามที่ได้ระบุไว้ในรายละเอียดรายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เมื่อดำเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ทำการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิธีการเรียนการสอนแบบกระบวนการกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่มที่มีผลต่อการใฝ่รู้และจากการสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนนั้น ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนส่งผลต่อการใฝ่รู้ คือ

1) ผู้เรียนส่วนใหญ่เข้าชั้นเรียนตรงต่อเวลาและขาดเรียนบางครั้ง

2) มีความกล้าแสดงออกโดยที่ไม่ต้องให้เรียกหรือขานเลขที่ให้ออกมาพูดหน้าชั้นเรียน ผู้เรียนกล้าแสดงความคิดเห็นของตนเองและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น นำเสนอผลงานเป็นบางครั้ง ซึ่งในการนำเสนอหน้าชั้นเรียน ผู้เรียนมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกมานำเสนอ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในกลุ่ม

3) มีความกระตือรือร้น โดยสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ด้วยตนเอง และทำอย่างรวดเร็ว สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม

4) มีความรับผิดชอบต่อการที่ทำตรงตามเวลาที่ตกลงร่วมกัน และปฏิบัติตนให้อยู่ในข้อตกลงที่กำหนด โดยผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

คำสำคัญ กระบวนการกลุ่ม , การใฝ่รู้
หมายเหตุ :