ชื่องานวิจัย : การสำรวจและศึกษารูปแบบการปรับตัวของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ภายใต้ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 60,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : RU63-28
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : อัจฉรา เมฆสุวรรณ
สังกัด : หน่วยงานอื่น
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
ชุตินิษฐ์ ปานคำ
สมชาย เมืองมูล
กาญจนา รัตนธีรวิเชียร
อัจฉราภรณ์ วรรณะมะกอก
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :