ชื่องานวิจัย : การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยความร่วมมือของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและหน่วยงานภาคี
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สวพ.อว.
งบประมาณ : 38,921.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : สวพ.อว.004/2564
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : จีรภา ดามัง
สังกัด : หน่วยงานอื่น
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : วิทเอก สว่างจิตร
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ : นักวิจัยร่วม 19 คน