ชื่องานวิจัย : การพัฒนาเครื่องมือดิจิทัลเพื่อประเมินและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กชาติพันธุ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
งบประมาณ : 720,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : ศว.08/2564
สถานะ : เบิกงวด 2
หัวหน้าวิจัย : ปรารถนา โกวิทยางกูร
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา
สมชาย เมืองมูล
ศรีไพร โนจา
วันเพ็ญ อินต๊ะขัติย์

บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :