ชื่องานวิจัย : พัฒนารูปแบบการบริหารวิชาการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคม
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สป.อว.
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : RGNS 63-206
สถานะ : เบิกงวด 1
หัวหน้าวิจัย : ดวงพร อุ่นจิตต์
สังกัด : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :