ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการเรียนรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019”
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2564
ประเภททุน : ทุนภายนอก
แหล่งทุน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : RUC63-3
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิยดา เหล่มตระกูล
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ : -    -
ผู้ร่วมวิจัย : เกสรี ลัดเลย
เศรษฐวิชญ์ ชโนวรรณ
พงศ์วัชร ฟองกันทา
วิทเอก สว่างจิตร

บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :