ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมกริทของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 12,050.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.042/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : ปณิสรา จันทร์ปาละ
ปณตนนท์ เถียรประภากุลบทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :