ชื่องานวิจัย : การพัฒนาอัจฉริยภาพด้านสังคมของนักศึกษาสาขาจิตวิทยาและการแนะแนวด้วยกิจกรรมตามแนวคิด จิตตปัญญาศึกษา
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 8,950.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.041/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :