ชื่องานวิจัย : การพัฒนาโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของเยาวชน
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 10,500.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.040/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : พิชชา ถนอมเสียง
ปณิสรา จันทร์ปาละ
อดุลย์ ปัญญา


บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :