ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยบูรณาการเครื่องมือทางปัญญารายวิชาวิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสจังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 8,750.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.039/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : กิตติยา ปลอดแก้ว
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
สุจิตรา ปันดีบทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :