ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบเสริมสมรรถนะครูโดยอิงแนวคิด การเรียนรู้แบบนำตนเองเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก สำหรับครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 1
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 16,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.037/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ปณิสรา จันทร์ปาละ
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา


บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :