ชื่องานวิจัย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1การศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 7,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.036/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ฤๅชุตา เนตรจัด
สังกัด : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :