ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมด้าน สุขภาพกายสำหรับวัยกลางคนเพื่อเข้าสู่วัยชรายุค 4.0
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 16,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.034/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ปริญญภาษ สีทอง
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : สุธาสินี ยันตรวัฒนา
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :