ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรม STREAMM เพื่อส่งเสริมทักษะกำกับตนเองของเด็กปฐมวัย
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 14,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.033/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : รติรส ก้อนเงิน
สังกัด : สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : มนตา รัตนจันทร์
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :