ชื่องานวิจัย : การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ โดยใช้โปรแกรมอันปลั๊ก สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 8,750.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.031/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : กิตติยา ปลอดแก้ว
ปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :