ชื่องานวิจัย : การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานแบบทะยานสู่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 7,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.030/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล
สังกัด : สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :