ชื่องานวิจัย : การส่งเสริมจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับวัยกลางคน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยชรายุค 4.0
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 7,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.029/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : อัมเรศ เนตาสิทธิ์
สังกัด : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : พงศ์วัชร ฟองกันทา
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :