ชื่องานวิจัย : การพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 7,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.027/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ณฤติยา เพ็งศรี
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :