ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะวิเคราะห์ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ของข้อสอบมาตรฐานวัดความรู้ภาษาอังกฤษบนพื้นฐานทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 7,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.026/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : สายชล เพียรผดุงพร
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :