ชื่องานวิจัย : การพัฒนารูปแบบการสอนอ่าน MIA เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ในจังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 28,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.025/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : พงศ์ทวี ทัศวา
พรชนนี ภูมิไชยา
กิตติมา สิงห์สนธิ์


บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :