ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรเสริมความฉลาดรู้ทางการใช้สื่อสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 15,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.024/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : เกษตร วงศ์อุปราช
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล
บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :