ชื่องานวิจัย : การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนสำหรับครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในกองกำกับ 33 จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2563
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์
งบประมาณ : 7,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : คร.023/2563
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : สุธิดา พลชำนิ
สังกัด : หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : เกศนีย์ อิ่นอ้าย
สุธาสินี ยันตรวัฒนา
มนตา รัตนจันทร์


บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :