ชื่องานวิจัย : การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน
ปีงบประมาณ : 2558
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 5,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : เบญจมาศ พุทธิมา
สังกัด : สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : งานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย โดยใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการใช้เทคนิค 5W1H รายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการบริหารจัดการคุณภาพในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 45 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัย คือ เทคนิค 5W1H ที่ปรากฏในรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) แบบวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยได้ดำเนินการวิจัยที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถตั้งคำถามโดยใช้ 6 คำถาม ประกอบด้วย What (ข้อมูลคืออะไร) Where (เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหน) When (เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อไร) Why (ทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้) Who (ใคร) How (มีสภาพ เป็นอย่างไร) โดยสอดแทรกกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การนำเสนอชิ้นงาน การปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม การอภิปรายกลุ่ม และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งสังเกตพฤติกรรมและบันทึกพฤติกรรมของผู้เรียน เมื่อดำเนินกิจกรรมจนครบเสร็จสิ้น ทำการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคนิค 5W1H ผลการวิจัยพบว่า พบว่า

1) ผลการศึกษาโดยใช้เทคนิค 5W1H ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการตั้งคำถามและหาคำตอบ เรียนรู้ด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม มีการทำงานเป็นทีม และเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้เรียนสามารถตั้งคำถามได้ครบทั้ง 6 คำถาม ทั้งการตั้งคำถามเป็นรายบุคคล และเป็นรายกลุ่มเป็นลักษณะคำถามที่เป็นแบบคิดวิเคราะห์ ผู้เรียน มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบในกิจกรรม และผู้เรียนช่วยกันตอบคำถามพร้อมแสดงเหตุผลของคำตอบนั้น ๆ ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ ผู้เรียนมีความสนใจและตั้งใจในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน

2) ผลการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า ผู้เรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่จะทำให้สถานศึกษามีคุณภาพ โดยอภิปรายร่วมกัน สามารถคิดวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก นอกจากนั้นผู้เรียนได้ทำแบบทดสอบเพื่อวัดทักษะการคิดวิเคราะห์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.81 คิดเป็นร้อยละ 78.10 นั่นหมายถึง ผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ ระดับสูง

3) ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนการสอน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 หากพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นการยอมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เรียน การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนซักถามคำถาม และกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา

คำสำคัญ เทคนิค 5W1H , ทักษะการคิดวิเคราะห์
หมายเหตุ :