ชื่องานวิจัย : การใช้กิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (The Effects of a Training Package Psychological Traits to Achievement Motive of Students)
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2557
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 5,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิผลของการฝึกกิจกรรมด้วยชุดการฝึกจิตลักษณะที่มีต่อจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ที่ผู้วิจัยได้ทำการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 จำนวน 80 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยเป็นชุดฝึกจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของความเชื่ออำนาจ ในตนมากกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองที่ได้รับการฝึกโดยการใช้ชุดฝึกลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนมีจิตลักษณะมุ่งอนาคตและควบคุมตนสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการฝึกกิจกรรมด้วยชุดการฝึกจิตลักษณะที่มีต่อจิตลักษณะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์The purposes of this research were to 1) study the effect of a Training Package Psychological Traits to Achievement Motive of Students. 2) compare Achievement Motive of Students in control group and experimental group. The sample of 80 third year students in major of mathematics who studying in Lampang Rajabhat University in the first semester of 2012 academic year. The instruments used included a scale to rate of student Achievement Motive and a Training Package Psychological Traits. Data were analyzed in term of mean, standard deviation and t – test. It was found that the students in experimental group had higher degree of Achievement Motive than the students in control group at the .05 level of significance.
หมายเหตุ :