ชื่องานวิจัย : การจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาความสามารถใน การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง (Teaching and Learning Management Basing on Behaviorism Theory to Develop Adversity Quotients of 8th Class Chinese Students at Lampang Rajabhat University)
ประเภทวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน
ปีงบประมาณ : 2555
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 3,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : เบิกงวด 1
หัวหน้าวิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษาจีน รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางในรายวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน ภาคการศึกษาที่ 1/2555 โดยกลุ่มประชากรทั้งหมด 24 คน โดยที่จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดแทรกกิจกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทั้งหมด 6 กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่าหลังจากนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนซึ่งสอดแทรกกิจกรรมตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม มีค่าเฉลี่ยของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมากกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5This research was an experimental research to study the effect of Teaching and Learning Management Basing on Behaviorism Theory to Develop Adversity Quotients of 8th Class Chinese Students at Lampang Rajabhat University in the course of Human Behavior and Development at first semester of 2012 academic year. The peopleof 24 Chinese students was participate in six activities. The instruments used included a scale to rate Adversity Quotients of student and activities. Data were analyzed in term of mean, standard deviation and t – test. It was found that the students had higher degree of Adversity Quotients after participated in activities at the .05 level of significance.
หมายเหตุ :