ชื่องานวิจัย : ผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชื่ออำนาจในตนของนักศึกษา (The effect of using activity packages for develop internal locus of control of students)
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2554
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : -
งบประมาณ : 2,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : วิมพ์วิภา ถาสกุล
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การวิจัยในชั้นเรียนครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความเชื่ออำนาจในตนของนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 2 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 โดยกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 60 คนถูกเลือกมาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มควบคุม 30 คน และกลุ่มทดลอง 30 คน โดยที่กลุ่มทดลองจะได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจะทำการสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอนวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ทั้งหมด 8 กิจกรรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือแบบวัดความเชื่ออำนาจในตนและชุดกิจกรรม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัยพบว่านักศึกษากลุ่มทดลองซึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมมีค่าเฉลี่ยของความเชื่ออำนาจ ในตนมากกว่านักศึกษากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5


This research was an experimental research to study the effect of using activity packages for develop internal locus of control of students who studying Mathematics in second year, faculty of Education, Lampang Rajabhat University in the first semester of 2011 academic year. The sample of 60 students was obtained by simple random sampling assigned into two groups consisted of 30 students and one control group of 30 students. Experimental group of 30 students was participate in eight activities. The instruments used included a scale to rate student internal locus of control and activity packages. Data were analyzed in term of mean, standard deviation and t – test. It was found that the students in experimental group had higher degree of internal locus of control than the students in control group at the .05 level of significance.
หมายเหตุ :