ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2557
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2) เพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็กด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยในส่วนที่ดำเนินการและวิเคราะห์ผลมาแล้ว ดังต่อไปนี้

เครื่องมือที่ใช้ได้แก่
1) หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 10 บท
2) แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ
3) แบบสอบถามทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการอบรม
4) แบบวัดทักษะเรียนรูการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การร่างหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
แบบทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินทัศนคติของผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อการใช้หลักสูตรการฝึกอบรม แบบประเมินทักษะการเรียนรู้ แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในแต่ละด้าน จำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องและความเหมาะสม ความตรงเชิงเนื้อหา สถิติพื้นฐานที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ขั้นตอนที่ 2 การนำหลักสูตรฝึกอบรมไปทดลองโดยครั้งที่ 1 ทดลองกับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 3 คน เพื่อนำไปปรับปรุง ครั้งที่ 2 ทดลองกับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 7 คน มีประสิทธิภาพ 78.57 /75.00 ครั้งที่ 3 ทดลองกับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 20 คน มีประสิทธิภาพ 86.25 /88.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หลังจากนั้นจึงนำหลักสูตรการฝึกอบรมไปใช้งานจริงกับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง จำนวน 15 คน

ขั้นตอนที่ 3 ใช้แบบประเมินทัศนคติกับผู้เข้ารับการอบรมที่มีต่อหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็กอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัย
1. หลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.25/88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
2. ครูผู้ดูแลเด็กที่เรียนด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางหลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม ซึ่งมีค่าผลต่าง 8.60
3. ทัศนคติในการอบรมของครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง อยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48
4. ทักษะการเรียนรู้ของครูผู้ดูแลเด็ก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีค่าเฉลี่ยรวมคิดเป็น ร้อยละ 89
หมายเหตุ :