ชื่องานวิจัย : การประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2555
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 15,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : มะยุรีย์ พิทยาเสนีย์
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
บทคัดย่อ : การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการในการผลิตสื่อการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
2) เพื่อศึกษาความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย

ผู้วิจัยทำการวิจัย โดยมีขั้นตอน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 สำรวจปัญหาและความต้องการในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยการใช้แบบสำรวจ

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโดยวิธีการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)
ผลการวิจัย

จากการวิจัยเรื่องการประเมินความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้

1. ปัญหาในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีลักษณะที่คล้ายกับแบบสำรวจปัญหาในการผลิตสื่อการเรียนการสอน
ซึ่งด้านที่มีปัญหามากที่สุด คือ งบประมาณไม่เพียงพอ และการจัดสรรงบประมาณของผู้บริหาร รองลงมา คือ อุปกรณ์ไม่เอื้อต่อการผลิตสื่อการเรียนการสอน และอุปกรณ์ในการผลิตสื่อการสอนไม่เพียงพอ และข้อที่มีปัญหาน้อยที่สุด โอกาสศึกษาเพิ่มเติมความรู้

2. ความต้องการจำเป็นในการผลิตสื่อการเรียนการสอนของครู โรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 3 ลำดับ โดยความต้องการที่มากที่สุด คือ การประดิษฐ์ตุ๊กตาหุ่นมือ และหนังสือ รองลงมาคือ Teacher Television และ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อันดับที่ 3 คือ ชุดการสอนและชุดกิจกรรม
หมายเหตุ :