ชื่องานวิจัย : การใช้ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการจำ การระลึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษาที่ 2/2556 (Using classical music to be a teaching aid for improving business English vocabulary memory and recall performance and increasing business English conversation skills for the fourth years Lampang Rajabhat University students in 2/2013)
ประเภทวิจัย : วิจัยในชั้นเรียน
ปีงบประมาณ : 2557
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 5,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
สังกัด : สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : งานวิจัยครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจดีขึ้น จากการที่มีความสามารถในการจำ การระลึกคำศัพท์ และการสนทนาภาษาอังกฤษ โดยเปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบก่อนเรียนและคะแนนทดสอบหลังเรียนและสร้างความพึงพอใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 37 คน ผู้วิจัยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจโดยใช้ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเป็นสื่อการเรียนการสอนทำให้คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบหลังเรียนมีค่าสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของการทดสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลรวมการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 92.2
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การใช้ดนตรีบรรเลงคลาสสิกเป็นสื่อการเรียนการสอนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจของนักศึกษาดีขึ้น และมีความพึงพอใจในการเรียนอยู่ในระดับดีมาก

คำสำคัญ : ดนตรีบรรเลง, ดนตรีคลาสสิก, สื่อการเรียนการสอน, การจำคำศัพท์, การระลึกคำศัพท์The purposes of this research were for improving business English vocabulary memory
and recall performance and increasing business English conversation skills by comparing the
pretest and posttest scores in order to determine the university students achievement. and to
survey the university students’ opinions toward using classical music to be a teaching aid. The
sample was 37 students, faculty of education , Lampang Rajabhat University. Data was collected
through pretest and posttest and questionnaire. Percentage, means and standard deviation were
applied as statistical analysis.

The results showed that the respondents were the students’ achievement in posttest
higher than that before pretest. The difference between the means is statistically significant at o.5. And the students’ opinion in learning English satisfaction were the most highly positive in 92.2 percents. Hypothesis testing showed that the use of classical music to be a teaching aid can improve business English vocabulary memory and recall performance and increase business English conversation skills among them. Their opinions were highly positive.

Keywords: classical music, classic music , teaching aid , vocabulary memory and recall
หมายเหตุ :