ชื่องานวิจัย : พฤติกรรมการเลี้ยงดูที่ส่งเสริมทักษะทางอารมณ์ของเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (Parenting behaviors that to enhance the emotional skills of child in Childhood Development Center: Ban Auem, Sub-district Administrative Organization (SAO): Ban Auem, Muang District, Lampang province)
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2556
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : สกว. และ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 75,940.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : ABC55L0008
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : จิรพันธ์ เครือสาร
สังกัด : สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
วิมพ์วิภา ถาสกุล
ชรัญรักษ์ ปัญญามูลวงษา


บทคัดย่อ : -
หมายเหตุ :