ชื่องานวิจัย : การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา อย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง (Development of Training Courses Creative Problem Solving for the first-year students at Faculty of Education Lampang Rajabhat University)
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2557
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 50,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : สุธาสินี ยันตรวัฒนา
สังกัด : สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย : เกษตร วงศ์อุปราช
สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์
ปณิศรา จันทร์ปาละ


บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อให้ได้หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 3) เพื่อศึกษาผลจากการใช้หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 26 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) คู่มือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 2) แบบประเมินผลจากการใช้หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 3) แบบวัดทักษะการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ (%) หาค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า

1. ได้คู่มือหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

2. พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หลังจากเข้ารับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้ว การทำแบบทดสอบหลังการเรียน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.05 มีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 56.35

3. ผลจากการใช้หลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ก่อนและหลัง แสดงให้เห็นว่านักศึกษาที่ทำแบบทดสอบก่อนเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน การทำแบบทดสอบก่อนเรียน ทำคะแนนได้คิดเป็นร้อยละ 27.7 หลังจากเข้ารับการพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แล้ว ผู้เข้าเรียนทำแบบทดสอบหลังการเรียน ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84.05 มีการพัฒนาขึ้นร้อยละ 56.35


The purpose of this study was to 1) Training Courses Creative Problem Solving
2) Development of Training Courses Creative Problem Solving for the first-year students at Faculty of Education Lampang Rajabhat University 3) Behavior evaluation Development of Training Courses Creative Problem Solving

The samples used in this study were 26 the first-year students’ Computer at Faculty of Education Lampang Rajabhat University in the first semester of 2014 academic year .

The instruments were 1) Development Guide for Training Courses Creative Problem Solving 2) Evaluation form Training Courses Creative Problem Solving 3) Creative Problem Solving test . The data were statistically analyzed by using mean and standard deviation.

The results of this study indicated that :

1. Development Guide for Training Courses Creative Problem Solving.

2. Development of Training Courses Creative Problem Solving for the first-year students at Faculty of Education Lampang Rajabhat University before the test that had 84.05 percentage, Development of Training Courses Creative Problem Solving had that 56.35.

3. Behavior evaluation of Development of Training Courses Creative Problem Solving after 27.7 and before the test that had 84.05 percentage, Development of Training Courses Creative Problem Solving had that 56.35.
หมายเหตุ :