ชื่องานวิจัย : การพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo
ประเภทวิจัย : วิจัยองค์ความรู้
ปีงบประมาณ : 2555
ประเภททุน : ทุนภายใน
แหล่งทุน : คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
งบประมาณ : 3,000.00 บาท
เลขที่สัญญาทุน : -
สถานะ : ส่งเล่มสมบูรณ์
หัวหน้าวิจัย : สมชาย เมืองมูล
สังกัด : สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลติดต่อ :     
ผู้ร่วมวิจัย :
บทคัดย่อ : การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปีที่ 2 กลุ่มที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 54 คน สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละประกอบการบรรยายตารางผลการวิจัยพบว่า

1. สามารถจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาด้วยการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo ได้

2. นักศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ Edmodo ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.40 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64
หมายเหตุ :