ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง
การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ของโรงเรียนนำร่อง ในเขตอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3
กิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โรงเรียนนำร่อง อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โรงเรียนป่าเหว
นำเสนอโครงร่างงานวิจัย ณ ห้องประชุมทองกวาว คณะครุศาสตร์ มร.ลป.
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งที่ 7/2558 ณ ห้องประชุม DSS