ฐานข้อมูลวิจัยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สำหรับเจ้าหน้าที่
ค้นหาข้อมูลงานวิจัย
.


Keyword : ชื่องานวิจัย, ชื่อผู้วิจัย, นามสกุล,
ชื่อผู้ร่วมวิจัย, นามสกุล, ปีงบประมาณ

สารสนเทศงานวิจัย / กราฟรายงานสถิติ
เอกสารดาวน์โหลด
 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบที่ 2

 • แบบประเมินโครงการวิจัย

 • แบบคำขออนุมัติการดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว

 • แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • ประกาศ การดำเนินการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 2

 • ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินรางวัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

 • แบบรับรองการดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มตรวจสอบเล่มวิจัย

 • แบบบันทึกขอขยายเวลาดำเนินการวิจัย

 • แบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

 • รูปแบบรายงานความก้าวหน้า

 • ตัวอย่างรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบฟอร์มรายงานการเงิน (วิจัย)

 • แบบเสนอโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • แบบประเมินโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2563

 • ประกาศ การดำเนินการวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

 • คู่มือรับทุนและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 • การเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สกสว

 • กลไกลการสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่งานวิจัยคณะครุศาสตร์ โดย ฝ่ายบริหารงานวิจัย

 • คำยินยอมให้ผู้ใต้ปกครองเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • คำยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย

 • แบบคำร้องขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับเกียรติบัตร เผยแพร่ผลงาน

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอรับทุนวิจัยในชั้นเรียน 2562

 • ดาวน์โหลด ปฏิทินกำหนดการศึกษาวิจัย โดยใช้ทุนส่วนตัว ประจำปีงบประมาณ 2562

 • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มเสนอทุนวิจัยส่วนตัว

 • หลักเกณฑ์การเสนอของบประมาณการวิจัย และนวัตกรรมแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พศ.2562

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2561

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ใหม่และถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปี 2560

 • ปฏิทินดำเนินงานวิจัยสำหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อพัฒนางานวิจัยทางการศึกษาพิศษ ประจำปี 2560

 • ประกาศทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • ประกาศผู้ได้รับทุนวิจัย คณะครุศาสตร์

 • แบบเสนอโครงการวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560

 • แบบฟอร์มวิจัยในชั้นเรียน งบประมาณ 2560

 • เอกสารแนบงานวิจัย

 • เอกสารแนบสัญญา
     - เอกสารแบบ Word
     - เอกสารแบบ PDF

 • ผลงานวิจัย

 • รวมแหล่งทุนงานวิจัย

 • การตีพิมพ์เผยแพร่

 • รายชื่อวารสารที่ไม่ควรตีพิมพ์เผยแพร่

 • คู่มือการวิจัย


 • คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ
  (ระบบ NRMS)


  คู่มือการใช้งานฐานข้อมูลวิจัย

  FAQ : คำถามที่พบบ่อย

  เอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้งานระบบ

  20 หัวข้อเรื่องวิจัยที่บันทึกล่าสุด
  งานวิจัยในฐานข้อมูล 352
  ID No. ปี พ.ศ. ชื่อเรื่องวิจัย / ผู้วิจัย เงินทุนวิจัย เลขที่สัญญาทุน
  RD41 2558 การศึกษาพัฒนาการทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาของนักเรียนชัั้นประถมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดลำปาง
  อภิรดี จีนคร้าม
  50,000.00 บาท 013/2558
  RD40 2558 การพัฒนาบทเรียนบนเครือข่ายโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนปริยัติธรรม จังหวัดลำปาง
  สมชาย เมืองมูล
  190,000.00 บาท 012/2558
  RD39 2558 การใช้สื่อออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ ของครูสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา
  ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
  50,000.00 บาท 010/2558
  RD38 2558 การวิเคราะห์พลังปัญญาจากงานเขียนสารคดีของธีรภาพ โลหิตกุล เพื่อใช้สำหรับพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีผลงานวิจัยจากชุมชนและเผยแพร่สู่สาธารณชน
  ชุติมา คำบุญชู
  50,000.00 บาท 008/2558
  RD37 2558 การพัฒนาบรรยากาศในชัั้นเรียนตามแนวคิดสร้างสรรค์ความรู้เชิงสังคมเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนและแรงจูงใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ทะ จังหวัดลำปาง
  วิศาธร ทนุกิจ
  50,000.00 บาท 007/2558
  RD36 2558 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน
  อนงค์รัตน์ รินแสงปิน
  50,000.00 บาท 005/2558
  RD35 2558 การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตของผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเทศบาลตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  วิมพ์วิภา บุญกลิ่น
  50,000.00 บาท 004/2558
  RD34 2558 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำปาง
  ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
  50,000.00 บาท 003/2558
  RD33 2558 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะฟัง-พูด ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง
  อภิรดี จีนคร้าม
  50,000.00 บาท 002/2558
  RD32 2558 การจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
  ศิริพร วงค์ตาคำ
  50,000.00 บาท 001/2558
  RD31 2557 ผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างในการสร้างสื่อมัลติมีเดีย รายวิชาการตกแต่งภาพและภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ 2/2556
  สมชาย เมืองมูล
  5,000.00 บาท -
  RD30 2557 การพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการสร้างความ ตระหนักสุขภาวะชุมชนสุขภาพดี กรณีศึกษาชุมชนบ้านแพะดอนตัน ตำบลชมพู จังหวัด ลำปาง
  ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
  50,000.00 บาท -
  RD29 2557 การพัฒนาทักษะการประเมินการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของครูผู้สอนในระดับปฐมวัยในจังหวัดลำปาง Development of 21st Century Learning Assessment Skills of Pre-School Teachers in Lampang Province
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  50,000.00 บาท -
  RD28 2557 ผลการใช้เทคนิคการให้ข้อมูลย้อนกลับทันทีเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ในวิขาสถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปรารถนา โกวิทยางกูร
  5,000.00 บาท -
  RD27 2557 การพัฒนาทักษะการสื่อสารแบบทวิภาษา(ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านหลวงใต้ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง (Developing Bilingual (English-Thai) Communicative Skills in Preparation for the ASEAN Economic Community for Students at Banluangtai School, Luang Tai Sub-district , Ngao District, Lampang)
  ธนาพันธุ์ ณ เชียงใหม่
  50,000.00 บาท -
  RD26 - การพัฒนาความสามารถของครูด้านการออกแบบและ สร้างนวัตกรรมการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน (THE DEVELOPING TEACHERS' ABILITIES TO DESIGN AND CREATE EDUCATIONAL INNOVATION USING RESEARCH-BASED LEANING)
  ปราโมทย์ พรหมขันธ์
  0.00 บาท -
  RD25 2557 การวัดประเมินตามสภาพจริงรายวิชาการศึกษา สังเกต และมีส่วนร่วมในสถานศึกษาด้วยวิธีทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมของนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ปราโมทย์ พรหมขันธ์
  5,000.00 บาท -
  RD24 2556 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมพลังสุขภาพจิต (RQ) สำหรับชุมชนที่ถูกน้ำท่วม โดยมีส่วนร่วมของชุมชน : กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง (The Development of Resilience Quotient (RQ) Promotional Model to Apply for the Flooded Community by Using the Community Participation Activiry, Case Study: District, Lampang Province)
  อัมเรศ เนตาสิทธิ์
  288,200.00 บาท -
  RD23 2556 โครงการการพัฒนาบทเรียนเสริมโดยใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยเรียนภาษาอังกฤษวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครลำปาง
  อภิรดี จีนคร้าม
  156,000.00 บาท -
  RD22 2557 การพัฒนาระบบการนิเทศเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานฐานวิจัย ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2557 (A Development Supervision System to Promote the Research Based Learning for Internship Teacher Student, LampangRajabhat University)
  สุธิดา พลชำนิ
  30,000.00 บาท -

   

  ©2022 ออกแบบและพัฒนาระบบโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  https://www.edulpru.com/rsd